Česko - rakouský kulturně vzdělávací  spolek
RUKAMA NOHAMA

 

Tschechisch - österreichischer Kultur - und Bildungsverein
MIT HÄNDEN UND FÜSSEN
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Geschichte vom Engel, der immer zu spät kam.

Příběh o anděli, co vždycky chodil pozdě.

Max war ein noch ganz junger und kleiner Engel und erst seit kurzer Zeit im Himmel.Max byl ještě velmi mladý a malý anděl a byl v nebi teprve krátce.

Deshalb fiel es ihm manchmal schwer, schon ein richtig guter Engel zu sein, wie man sich einen Engel eben vorstellt.

Proto pro něj bylo mnohdy těžké chovat se tak, jak si ostatní představují, že by se měl správný anděl chovat.

Max war neugierig und träumte gerne, und wenn er dem Wind zuhörte, der von der erde und den Menschen erzählte, konnte Max alles um sich herum vergessen.

Max byl zvědavý a velmi rád snil. Když naslouchal větru, který vyprávěl o zemi a o lidedch, dokázal na všechno kolem sebe zapomenout.

Immer wieder vergass er seine Pflichten. Wenn er dann zum großen Engel Michael gerufen wurde, kam er meist mit zerzausten Flügeln, hochroten Backen und glänzenden Augen zu ihm. Dieser konnte ihm nicht wirklich böse sein, er emahnte ihn nur.

Stále znovu zapomínal na své povinnosti.  Vždycky,  když si ho zavolal šef andělů Michael, dostavil se Max s pošramocenými křídly,  se zarudlými tvářemi a lesknoucíma se očima. Michael se ale na něj nedokázal doopravdy zlobit, vždy ho jenom napomenul.

Einmal wurde er zu einer Himmelskonferenz eingeladen. Im letzten Moment flitzte Max noch herein.

Jednou byl Max pozván na nebeskou konferenci. Sotva stačil na poslední chvíli vklouznout dovnitř.

Und alle Engel waren sehr aufgeregt

Všichni andělé byli velmi rozechvělí.

Denn Gott hatte beschlossen persönlich zur Erde zu gehen. Er wollte dort nach dem Rechten sehen. Und seine frohe Botschaft bringen

Sám Bůh se totiž rozhodl, že navštíví zemi.  Chtěl se podívat, jak se tam lidem daří a přinést jim své radostné poselství.

Dabei sollten ihm die Engel helfen. Diese waren nun sehr aufgeregt, was könnten sie tun?

Andělé mu měli pomáhat. Ti ale byli velmi znepokojeni, protože nevěděli jak.

Nach einer langen Diskussion beschlossen sie auch zur Erde zu gehen und dort die Geburt ordentlich zu feiern und zu lobpreisen.

Po dlouhé debatě se rozhodli,  že i oni navštíví zemi a budou tam Boží narození náležitě oslavovat a Boha chválit a velebit.

Max hatte fest beschlossen diesesmal pünktlich zu sein und beim großen Hosianna der Engel mit zu singen.

Max se pevně rozhodl, že tentokrát bude dochvilný a společně s ostatními anděly bude zpívat Hosana.

Mit gebürsteten Flügeln machte er sich auf zur Erde.

 Pečlivě si vykartáčoval křídla a odletěl na cestu na zem.

Der Flug dauerte sehr lange, und er machte Max einen großen Spaß.

Let trval velice dlouho a Maxovi připadal hodně zábavný.

Seine Landung in der Nähe von Betlehem war unsanft und er war von der kargen Landschaft enttäuscht.

Přistání pobliž Betléma však neproběhlo úplně hladce a tal= okolní pustá krajina Maxew poněkud zklamala.

Schnell machte er sich auf den Weg, aber er wusste nicht wohin er gehen sollte.

 Rád by se rychle  vydal na cestu ale nevěděl kudy má jít.

Da sah er eine kleine Hütte am Wegesrand.                                                                         Náhle uviděl malou chaloupku okraje cesty.

Als er anklopfte,  hörte er eine zögernde Stimme, wer ist da? Als er eintrat fand er ein altes Weiblein, im Bett liegen.

Když zaklepal,  uslyšel váhavý hlas: kdo je tam? Když vstoupil,  našel uvnitř stařenku ležící v posteli.

Sie war krank und niemand kümmerte sich um sie. Da machte er ein kleines Feuer und kochte eine Suppe

Byla velmi stará a nikdo se o ni nestaral. Max rozdělal oheň a uvařil polévku.

Die alte Frau freute sich sehr. Doch plötzlich fiel ihm ein, dass er doch zum Hosianna wollte und verabschiedete sich.

Stařenka z toho měla velikou radost. Náhle si ale  Max  uvědomil, že chtěl zpívat Hosana a rychle se rozloučil.

Er ging weiter, fragte noch andere Menschen, und fand endlich einen Stall.

Šel dále, ptal se na cestu i jiných lidí a konečně našel stáj.

Doch in diesem Stall war nur ein Ochs, gemütlich wiederkäuend. Hallo, sagte Max zögernd, und der Ochs antwortete, das ist schön, dass ich Besuch bekomme, komm herein

Ale v této stáji byl pouze přežvykující  vůl. “Nazdar”, pozdravil ho váhavě Max. Vůl dal najevo velkou radost, že ho přišel někdo navštívit a pozval Maxe dál.

Gestern war es sehr trublig hier, dass ich mich heute fast einsam fühle. Max horchte auf, was war denn gestern los? Ach gestern Abend kamen ein Mann und eine Frau herein und stell Dir vor, die Frau hat hier ein Kind geboren.

Řekl Maxovi, že včera bylo u něj velmi rušno a proto se dnes cítí osamělý. Max poslouchal a zeptal se, co se předešlý den přihodilo.  Vůl mu vyprávěl, že včera připutovali muž se ženou a ta žena porodila dítě.

Sie haben auch einen Esel mitgebracht, mit dem konnte ich mich gut unterhalten.

Měli s sebou osla, s nimž si Maxův nový známý mohl dobře popovídat.

Dann kamen noch seltsame Gestalten, die haben gesungen, und Hirten und dann auch noch Könige.

Potom přišli další podivuhodní lidé , kteří zpívali, a take pastýři a nakonec i tři králové.

Dann haben sie ihren Esel genommen und sind wieder weiter gezogen. Ich wollte auch mitkommen, doch ich war zu langsam.

Nakonec  posadil muž ženu s dítětem na osla a odcestovali. Náš volek chtěl jit s nimi ale byl příliš pomalý.

Max schluckte tief, schwieg eine lange Zeit, irgendwann hatte sich eine Träne in seine Augen geschlichen. Aber hätte er die Frau gestern alleine lassen sollen?

Max hluboce vzdychl, dlouhý čas mlčel a do jeho očí se vedraly slzy. Ale měl včera tu ubohou stařenku nechat o samotě?

Wer bist du eigentlich, fragte der Ochs.

A kdo ty vlastně jsi?, zeptal se Maxe volek.

Ach, ich bin einer, der immer zu spät kommt.

Jsem jeden z těch, kteří vždycky chodí pozdě, odpověděl mu Max.

Das verstehe ich gut, ich bin immer zu langsam.

Tomu dobře rozumím, řekl vůl, já jsem zase příliš pomalý.

Beide schwiegen lange und hingen ihren Gedanken nach.

Oba dlouho mlčeli a zahloubali se do svých myšlenek.

Was sollte ein kleiner Engel nun auf der Erde tun? Er fragte den Ochsen, weisst du eigentlich was gestern passiert ist?

Co měl teď malý anděl na zemi dělat? Zeptal se volka, jestli vůbec ví, co se včera na zemi odehrálo.

Als dieser es nicht wusste, erzählte er ihm, dass Gott gekommen sei, um der Erde zu helfen. Und um den Menschen und allen zu erzählen, dass es sich lohnt zu leben, und das man was Gutes daraus machen kann.

Vůl to nevěděl a tak mu Max vyprávěl, že Bůh přišel proto, aby pomohl všem na zemi. Rozhodl se všem lidem říci, že život má smysl a že je možné v něm vykonat mnoho dobrého.

Da wurde der Ochs sehr nachdenklich und meinte, das ist aber eine schöne Botschaft.

Vůl o tom přemýšlel a říkal si: to je ale krásné poselství.

Und beide versanken wieder in ihren Gedanken.

A oba dva se opět zahloubali do svých myšlenek.

Da hatte Max eine Idee, meinst du wir beide könnten diese Botschaft verbreiten? Ich würde gerne hier auf der Erde bleiben und nach der alten Frau sehen, die sicher noch Hilfe braucht.

Max náhle přišel na nápad, jak by oba mohli toto poselství šířit. Dale.  Mohl by zůstat na zemi a podívat se znovu za tou babičkou, která určitě bude ještě potřebovat pomoc.

Der Ochs fand, dass das eine gute Idee sei, und Max versteckte seine Flügel hinter der Futterkrippe. Hier würde er sie nicht brauchen

I vůl uznal, že je to výborný nápad. Max schoval svá křídla za jesle a řekl si, že na zemi už je nebude potřebovat.

Langsam machten sich die beiden auf den Weg.

A oba dva se pomalu vydali na cestu.